INNOWACJE PEDAGOGICZNE

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Tytuł innowacji: „Rok z Brzechwą”

Rodzaj innowacji: program edukacyjny

Autor:  Anna Piec, Wioletta Gołębiowska

Nauczyciele realizujący innowację: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, n-l języka  angielskiego, bibliotekarz

Termin realizacji: wrzesień 2022/czerwiec 2023

 Czas trwania: 10 miesięcy

Zakres innowacji: 0a, 0b,Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb

Założeniem projektu jest wprowadzanie dzieci w otaczający świat przyrodniczy, społeczny, emocjonalny poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Jana Brzechwy, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie wiedzy, słownictwa. Projekt zakłada również rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci
w języku angielskim.

Korzyści dla uczniów wynikające z wdrożenia innowacji są następujące:

Uczeń:

 • zapozna się z postacią Jana Brzechwy oraz z jego utworami ;

 • zainteresuje się czytelnictwem;

 • wzbogaci swoje słownictwo, udoskonali swoje umiejętności językowe;

 • rozwinie język ojczysty i nowożytny pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, słownikowym,

 • pozna czym jest myślenie twórcze,

 • rozwinie pamięć i wyobraźnię;

 • będzie potrafił rozróżnić emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne;

 • wzbogaci wiedzę o otaczającym go świecie, jego różnorodności;

 Korzyści dla nauczyciela wynikające z wdrożenia innowacji są następujące:

 • budowanie pozytywnej współpraca z rodzicami, włączanie ich w realizowane działania,

 • integracja nauczycieli, dzielenie się inspiracjami, pomysłami,

 • możliwość bardziej zbliżenia się do uczniów i poznanie ich w nowych rolach i sytuacjach,

 • odkrywanie nowych obszary wiedzy,

 • nabywanie wraz ze swoimi uczniami – nowych umiejętności, rozwijanie

 • swojej osobowość i warsztat pracy.

Tytuł innowacji: „Ciekawe miejsca – ciekawi ludzie”


to innowacja o charakterze społeczno - przyrodniczo - kulturowym, której zadaniem będzie poznawanie, odkrywanie, badanie przez przeżywanie. Dzieci poprzez swoją aktywność, działanie – poznają bliżej walory przyrodnicze, geograficzne, kulturowe, historyczne naszych okolic i regionu, tradycje naszych przodków.

Autor: Monika Walas

Nauczyciele realizujący innowację: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Termin realizacji: 1.12.2022 – 30.05.2023 r.

Zakres innowacji: klasy I-III

Inspiracją do wdrożenia tej innowacji były nasze szczególne zainteresowania przeszłością i teraźniejszością naszej „Małej Ojczyzny” – Gminy Strawczyn i chęć przekazania ich młodym pokoleniom oraz propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Korzyści dla uczniów wynikające z wdrożenia innowacji są następujące:

 1. Wzrost zainteresowania wiedzą społeczno – przyrodniczą i kulturową miejscowości, najbliższych okolic.
 2. Zrozumienie potrzeby poznawania przyrody i historii najbliższych okolic.
 3. Odpowiedzialność za stan środowiska.
 4. Umiejętność współpracy w grupie.
 5. Rozwój twórczego myślenia i kreatywności.
 6. Umiejętność planowania i przeprowadzenia obserwacji, odpowiednich działań.
 7. Atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego – sprzyjające zdrowiu fizycznemu
   i psychicznemu.

 

 Korzyści dla nauczyciela wynikające z wdrożenia innowacji są następujące:

 1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

 2. Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

 3. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków.

 4. Podniesienie jakości pracy szkoły.

 

 

Zajęcia o charakterze innowacyjnym odbywające się w szkole 
 

 1. Sprawdzian z treści lektury na platformie Quizizz, Forms- autorskie pytania z lektury opracowane przez nauczyciela w celu sprawdzenia wiedzy z treści utworu w formie gry, do której uczeń przystępuje tylko raz w domu, w wyznaczonym terminie, z ograniczonym czasem rozwiązywania pytań zamkniętych.

 2. Wypracowanie w parach- uczniowie piszą osobno na swoich kartkach pracę pisemną na zadany temat.

 3.  Lekcje interdyscyplinarne- nauczyciele prowadzą 45-90 minutowe zajęcia, których temat jest wspólny i łączy dwa różne przedmioty, Zagadnienie jest rozwijane z różnych perspektyw, zgodnie z ustalonym podziałem czasowym albo naprzemiennie.

 4. Lekcja z rowerem na wuefie.  Lekcja na basenie.- innowacyjne zajęcia rozwijające , kształcące daną umiejętność według celów założonych przez nauczyciela, w programowym czasie lekcji najczęściej 90 minut.

 5. Gry terenowe- gry tematyczne, łączące różne umiejętności oparte na wiedzy z różnych przedmiotów, wymagające współpracy.

 6. Escape room- pokój zagadek jedno przedmiotowych, których rozwiązanie kończy się sukcesem, czyli opuszczeniem pokoju zagadek jako zwycięzca. Łączy umiejętności logicznego myślenia, refleksu i spostrzegawczości, a także wiedzy przedmiotowej i umiejętności korzystania z zasobów zespołu.

 7. Przerwa na taniec (zumba)- zajęcia z muzyką i układem przyporządkowanym do określonej piosenki w szybkim tempie, wymagający poczucia rytmu i umiejętności odtwarzani lustrzanego odbicia ruchów osoby prowadzącej.

 8. Przerwa na czytanie- akcja z wykorzystaniem czytanych książek, polegająca na cichym czytaniu w skupieniu.

 9. Dzień Kropki, Dzień życzliwości, Dzień pustej klasy, Dzień bez plecaka, Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc, Szkoła Pamięta- adoptowane akcje, które włączają do udziału całą społeczność uczniowską i propagują atrakcyjne , akceptowalne i rozwijające idee.

 10. Wieża czytelnicza-akcja mająca na celu rywalizację czytelniczą, której efektem ma być przeczytanie jak największej ilości stron książek przez uczniów klas IV-VI.

 11. Lapbook- tworzenie książek wiedzy na określony temat, zwykle sporządzanych po omówieniu zagadnienia.

 12. Makieta historyczna- techniczne wykonanie obiektu historycznego i jego otoczenia w wybranej skali z dowolnego materiału .

 13. Zhakowana ortografia.

 14.  Profil facebookowy bohatera literackiego -opracowanie biografii – charakterystyki ciekawej postaci literackiej z wykorzystaniem haseł popularniej witryny.

 15. Wywiad z pisarzem . Odwrócona lekcja z biografii pisarza- przygotowanie przez uczniów interesujących aspektów biografii pisarza.

 16. Scenki dramowe po angielsku- dramowe ujęcie wybranych sytuacji odkrywające talenty aktorskie i usprawniające język.

 17.  Bogowie olimpijscy- odtworzenie sylwetek mitologicznych postaci przy pomocy strojów, atrybutów i wiadomości.

 18. Komiks- prezentacja wybranych zdarzeń w formie obrazkowej w celu wykazania się inwencją rysunkową, kreacją językową i twórczą.

 19. Mistrzostwa szkoły on-line w żonglowaniu piłką

 20. Konkurs na najbardziej aktywną szkołę w Polsce - w ramach Międzynarodowego Tygodnia Sportu. Konkurs polegał na zebraniu jak największej liczby kroków przez wszystkich uczniów szkoły. Kroki były liczone przez aplikacje Google Fit. (Nasza szkoła zajęła 8 miejsce w Polsce).

 21. Konkurs wideo o tytuł ,,Najbardziej Inspirującej Aktywności Fizycznej i Sportu Szkoły w Polsce”. Akcja Miała na celu zachęcić uczniów w całej Polsce do ruchu i aktywności fizycznej w czasie pandemii. Nagrodą za wysokie miejsce naszej szkoły w konkursie były warsztaty sportowe przeprowadzone przez Olimpijkę –Marię Wierzbowską (wioślarkę).

 22. Akcja ,,Zumba - wytańcz swoje zdrowie i samopoczucie”. Zajęcia odbywają się na długiej przerwie. Uczestniczą w nich chętni uczniowie i nauczyciele szkoły

 23. Zajęcia –wycieczki rowerowe na lekcjach wf i poza lekcjami.

 24. Lekcje wychowania fizycznego na basenie.

 25. Mistrzostwa szkoły on - line w skakaniu na skakance.