STRONA WWW PROJEKTU

 

Informacje o projekcie:

 

         W skład Comenius Regio Partnerskiego Projektu wchodzą dwa regiony partnerskie: Stadt Südliches Anhalt i Gmina Strawczyn wraz z partnerami lokalnymi: Ludwigsgymnasium Köthen, Grundschule Edderitz, Mischfutter und Landhandel GmbH, Zespołem Placówek Oświatowych w Strawczynie, Zakładem komunalnym oczyszczalnia ścieków w Strawczynie.

Projekt Comenius Regio ukierunkowany jest przede wszystkim na  wzajemne poznanie warunków życia na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy systemem kształcenia a rynkiem pracy oraz znalezieniem podobieństw i różnic między narodami. Ważny aspekt współpracy stanowić będzie ponadto  wymiana doświadczeń oraz możliwość uczenie się od partnera. Duże znaczenie dla obydwu stron ma  również nawiązanie trwałego i owocnego partnerstwa.

Do głównych celów projektu zaliczyć należy:

·        uświadomienie władzom i urzędnikom lokalnym  wpływu struktury zarządzania oraz struktur oświatowych na socjalną integrację uczniów z terenów wiejskich z ich “małą ojczyzną” oraz efektywniejsze zbadanie powiązań gospodarki ze szkolnictwem w danym rejonie, w ramach szkolnych procesów kształcenia;

·        zorganizowanie przez partnerów projektu  „warsztatów naukowych” na terenie gmin (w Strawczynie będzie to sala przy oczyszczalni ścieków, w której zostaną zorganizowane zajęcia z przyrody, biologii); w miejscach tych prowadzone będą zajęcia  o tematyce zawodowej, które w przyszłości mają  ułatwić młodzieży wybór  zawodów, szczególnie tych związanych z nowoczesnym rolnictwem;

·        wykształcenie u uczniów, poprzez uczestnictwo w  “warsztatach naukowych”,   umiejętności  przygotowujących ich do wykonywania zawodów,  zapewnienie przygotowania  praktycznego, zachęcenie   ich do nauki zawodów, na które występuje zapotrzebowanie  w regionie;

·        wzmocnienie socjalnej integracji oraz lokalnego patriotyzmu uczniów poprzez korzystanie z miejsc praktyk zawodowych, które zapewnią wspominane wyżej ”warsztaty naukowe”;

·        przeciwdziałanie opuszczaniu przez młodzież ich rejonu rodzinnego, stworzenie  trwałej więzi młodzieży z małą ojczyzną.

 

WIZYTA DELEGACJI NIEMIECKIEJ W STRAWCZYNIE
 


WARSZTATY NAUKOWE

            W ramach projektu Comenius-Regio: Porównawcze badania systemów zarządzania i struktur szkolnych na terenach wiejskich: Anhald – Bitterfeld (Niemcy) oraz gminy Strawczyn (Polska) w aspekcie socjalnej integracji uczniów i praktykantów z ich regionem ojczystym powstał przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Strawczynie „warsztat naukowy” stworzony przy wykorzystaniu funduszy unijnych oraz gminnych. Pomieszczenie zostało odświeżone, wymalowane i wyposażone w materiały niezbędne do przeprowadzania badań z zakresu fizyki, chemii, przyrody i mikrobiologii. Pierwszy pokaz doświadczeń z wykorzystaniem zakupionego sprzętu miał miejsce w maju podczas wizyty delegacji niemieckiej w naszej gminie. Przygotowano także stanowisko pracy dla praktykanta lub stażysty. Działalność ZGK i sam „warsztat naukowy” cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży szkolnej, która chętnie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach, w czasie których może poszerzać swoją wiedzę w interesującej dla niej – nie podręcznikowej – formie. Opiekunem warsztatu jest kierownik ZGK w Strawczynie – pan Grzegorz Gad, który oprowadza osoby zainteresowane po oczyszczalni, dokładnie tłumacząc procesy, jakie w niej zachodzą.

Zapraszamy do odwiedzenia „warsztatu naukowego”!

Kontakt: 41 3038002 w. 59


Konferencja w ramach projektu

„Kształcenie ku przyszłości” to hasło, które przyświecało konferencji zorganizowanej w ramach projektu Comenius Regio: Porównawcze badania systemów zarządzania i struktur szkolnych na terenach wiejskich: Anhalt – Bitterfeld (Niemcy) oraz gminy Strawczyn w aspekcie socjalnej integracji uczniów i praktykantów z ich regionem ojczystym. Miała ona miejsce 11.10.2011 r. w hotelu „Zielone Zacisze” w Strawczynku. Na spotkanie przybyli wójt gminy, pan Tadeusz Tkaczyk, dyrektor ZPO w Strawczynie, a zarazem koordynator projektu, pani Jadwiga Elżbieta Błaszczyk, kierownik ZGK w Strawczynie, pan Grzegorz Gad, osoby  zaangażowane w prace projektowe:
panie E. Żelazna, M. Ciszek, P. Jas, T. Poświat i pan K. Siwek, przedsiębiorcy z terenu gminy oraz wszyscy zainteresowani rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, a także przedstawiciele lokalnych szkół oraz Urzędu Gminy w Strawczynie. Pierwszym punktem programu było uroczyste otwarcie konferencji przez pana wójta, który  serdecznie powitał zgromadzonych gości oraz przedstawił cele spotkania. Następnie głos zabrała koordynator projektu, omawiając kwestie współczesnej edukacji, motywowania młodzieży do nauki oraz wyrażając przekonanie, że niezwykle potrzebne jest nawiązanie i zacieśnianie współpracy między szkołą, urzędem gminy
i lokalnymi przedsiębiorstwami, gdyż przynieść ona może wszystkim stronom,

a zwłaszcza uczniom i praktykantom, wiele korzyści. Pani E. Żelazna przybliżyła z kolei zgromadzonym podstawowe założenia i cele projektu Comenius Regio, a następnie wyświetlono film oraz zaprezentowano fotografie wykonane podczas pokazu doświadczeń z zakresu fizyki i chemii, który odbył się 29 września w „warsztacie naukowym” przy ZGK w Strawczynie
z wykorzystaniem urządzeń zakupionych ze środków unijnych w ramach projektu. Centralnym punktem konferencji było wystąpienie pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach – pani Magdaleny Nowak, która przybliżyła uczestnikom spotkania zagadnienia związane ze współczesnym rynkiem pracy, zjawiskiem bezrobocia, kwestiami praktyk zawodowych, staży
i szkoleń pracowników, korzyści płynących z zatrudniania we własnych przedsiębiorstwach osób zarówno młodych, jak i starszych, a także niepełnosprawnych. Zainteresowani poruszanymi tematami mieli także możliwość zadawania pytań oraz przeprowadzenia indywidualnej rozmowy
z panią M. Nowak.

          Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, po którym wójt gminy oraz dyrektor ZPO w Strawczynie podziękowali wszystkim za przybycie. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności,
o czym świadczyć może wysoka frekwencja uczestników.