2018-2020

Mult'culture - Promote Education for Cultural Heritage

Projekt Edu-Kultura

Partnerzy: Portugalia, Grecja, Rumunia, Włochy, Polska

Międzynarodowy projekt "Edu-Kultura" będzie  realizowany przez Szkołę Podstawową w Strawczynie w latach 2018-2020 na zasadach programu Erasmus +, w sektorze edukacja szkolna, Akcja 2 "Współpraca szkół". Głównym zamierzeniem współdziałania szkół jest odkrywania i poznawania europejskiego dziedzictwa kulturowego jako wspólnego dobra , kształtowanie tożsamości europejskiej a także rozwijanie przedsiębiorczości.

Dziedzictwo kulturowe obecne jest w każdej sferze naszego życia. To nie tylko literatura piękna, historia, muzea, ale także tradycje kulinarne, filmy, muzyka, budynki, rzemiosło. krajobraz… Dziedzictwo kulturowe łączy nas i pozwala zrozumieć miejsca, w których żyjemy, przyczynia się do polepszenia jakości życia, spójności społecznej i dialogu międzykulturowego.

Dzięki działowi w projekcie  dzieci spotkają różnych artystów i twórców, odbędą wycieczki  kulturoznawcze, obejrzą spektakle teatralne i przedstawienia muzyczne.

 

2017- 2020

Integrating CLIL with STEM              

Z językami obcymi w świat nauki

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus + Partnerstwa strategiczne na rzecz wymiany dobrych praktyk. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi poprzez stosowanie innowacyjnych form i metod nauczania przy równoczesnym rozwijaniu kompetencji w zakresie języków obcych. Ważnym zadaniem jest  stosowanie metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) , która dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Szczególne zainteresowanie będzie kierowane na STEM czyli cztery dyscypliny naukowe obejmujące SCIENCE - nauka, TECHNOLOGY - technologia, ENGINEERING - inżynieria, MATHEMATICS - matematyka Zastosujemy  nowe podejście do nauki, w którym akcentuje się znaczenie innowacji w wymiarze technologicznym i społecznym poprzez zastosowanie nowej oferty edukacyjnej. Doskonalone będą określone umiejętności np. selekcjonowanie i analizowanie informacji czy samodzielnego dochodzenia do nowej wiedzy poprzez obserwacje, eksperymenty i wnioskowanie. Wzbogacona zostanie słownictwo z języka angielskiego w zakresie terminologii nauk matematyczno - przyrodniczych. Działania projektowe rozbudzą ciekawość światem przyrody, rozwiną zainteresowania artystyczne i umiejętności badawcze. Wspomogą kształtowanie postaw uczniów takich jak samodzielność umiejętność współdziałania w grupie czy komunikowania się. Wyposażą uczniów w nowe umiejętności niezbędne na przyszły rynku pracy. Szkolenia i warsztaty posłużą podniesieniu kompetencji zawodowych nauczycieli co wpłynie na efektywniejszą pracę z uczniami.  Umocni się współpraca międzynarodowa pomiędzy szkołami partnerskimi z Irlandii, Macedonii, Rumunii i Turcji.

 

Działania projektowe obejmują:

Multimedialne prezentacje o szkole, miejscowości i kraju

Erasmus + corner - gazetka ścienna o projekcie

Sesje online - dzielenie się materiałami w zakresie STEM  i CLIL

Opracowanie obejmujące kolekcje  referatów na temat "Najsławniejszy  naukowiec".

Matematyka w kuchni naszego regionu  - przepisy potraw narodowych (przepisy, ilustracje, filmy video - kalkulacje cenowe i proporcje składników

Opracowanie i publikacja w formacie PDF - Project Magazine (gazetka projektu)

Przewodnik metodyczny  promujący wymianę dobrych praktyk (scenariusze lekcji, materiały dla uczniów  wraz ze  zdjęciami) dostępny w  wersji papierowej i  elektronicznej  na stronie internetowej projektu. Opis w języku angielskim i językach szkół partnerskich.

Turniej/konkurs Młodego Naukowca podczas którego uczniowie pod opieką nauczyciela  będą rozwiązywać różnego typu zadania naukowe  i formułować teorie. Praca uczniów będzie oceniana według wcześniej ustalonych kryteriów i skali.  Najlepsi uczniowie  zostaną wyróżnieni i nagrodzeni.

Fizyka w codziennym życiu -  rozumienie znaczenia praw fizycznych zauważalnych w codziennej aktywności człowieka.

Festiwal naukowy i targi naukowe - wydarzenie z udziałem rodziców, lokalnych władz i nauczycieli z pobliskich szkół. Festiwal będzie przebiegał w dwóch kategoriach: konkurs na najbardziej innowacyjny wynalazek i wystawa/ kiermasz. Prace uczniów poddane zostaną ocenie, najlepsze wyróżnione i nagrodzone.

Pieniądze zebrane podczas kiermaszu będą przeznaczone na zakup pomocy naukowych dla uczniów danej szkoły.

Słownik tematyczny " Erasmus + STEM"

Ewaluacja  działań realizowanych w ramach projektu -dzielenie się spostrzeżeniami i wnioskami

DVD ze zdjęciami i filmami z realizowanych działań

Kalendarz wielojęzyczny

Kalendarz wielojęzyczny  (2017-2020) z wyszczególnionymi  datami publicznych świat i międzynarodowych spotkań projektowych, dostępny dla uczniów i nauczycieli)

Plakaty- uczniowie wykonują plakaty przedstawiające preferowane zajęcia STEM web 2.0 tools (ie. postermywall).

Strona internetowa projektu

eCzasopismo

Publikacje w lokalnej/regionalnej prasie

CLIL - zastosowanie metody CLIL w klasie

Scenariusze lekcji CLIL  - innowacyjnei efektywne metody i narzędzia

- Online konferencje/szkolenia   

- Podstawy Astronomii i CLIL

-Roboty interaktywne

Numer projektu  2017-1-UK01-KA219-036550_6

 

Czas trwania   36 miesięcy

Data rozpoczęcia

2017-09-01

Data zakończenia 2020-08-30

Szkoły  partnerskie:

  1. ST BRIGID’S PS TIRKANE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, 130 TIRKANE ROAD, BT46 5NH, COUNTY DERRY

  2.  OOU ”Hristijan Karposh”, Macedonia, Radoje Dimik, 55, Kumanovo

  3.  Scoala Gimnaziala Numarul 5,Rumunia, ,Calea Victoriei No 114, 010092, Bukareszt

  4.  OZEL KIRSEHIR KOLEJI, Turcja, Kayseri asfaltı 5. km Ortaköy yol ayrımı, 40100), Kır sehir

  5.  Hazelwood Primary School,  Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii, 242 Whitewell Road, BT36 7EN Belfast

 


 

STRONA PROJEKTU

We are cooperARTive tytuł w wersji polskiej „Narysuj mi baranka” to projekt partnerstw strategicznych wspierających wymianę dobrych praktyk realizowany w ramach programu Erasmus+. Wraz ze Szkołą Podstawową w Strawczynie w grupie projektowej znalazła się szkoła Ceip Guernica z Hiszpanii, która pełni rolę koordynatora, szkoły z Włoch, Słowacji i Estonii. Współpraca w ramach projektu ma potrwać dwa lata (wrzesień 2016 – lipiec 2018).Głównym zamierzeniem naszego projektu jest wzmacnianie kompetencji zawodowej nauczycieli a także zwiększenie osiągnięć uczniów. Szczególną uwagę będziemy kierować na lepsze poznanie i zastosowanie nauczania kooperatywnego i wykorzystanie  jej technik do  rozwoju podstawowych kompetencji uczniów.

Opierając się na teorii Gardnera formułującej 8 typów inteligencji tzw. inteligencje wielorakie i wykorzystując metodę kooperatywną będziemy dążyć do efektywniejszej pracy z uczniami co wpłynie na lepszą jakość procesu nauczania.  Stworzymy metodyczny dossier, w którym zgromadzimy wypracowane dokumenty będące efektem procesu szkoleniowego nauczycieli i ich wdrażania. Priorytetowym działaniem będą różnorodne działania artystyczne udoskonalające wszystkie typy inteligencji, które będziemy realizować zarówno w klasach edukacji wczesnoszkolnej i  starszych szkoły podstawowej Zamierzamy wprowadzić uczniów w świat Małego Księcia, opowieści, która będzie inspiracją do różnorakich działań artystycznych, językowych czy multimedialnych.

Planujemy warsztaty artystyczne w naszej placówce dla uczniów z każdej szkoły partnerskiej  podczas których wspólnie będą pracować nad wykonaniem postaci przestrzennych, rzeźb. W Estonii, natomiast, zaprezentują swoje umiejętności wokalno-teatralne w trakcie przedstawienia o Małym Księciu ”The Prince, music show”. W czasie trwania projektu uczniowie będą obserwować i oceniać swoje postępy podczas spotkań wirtualnych na platformie eTwinning. Podejmowane działania będą dokumentowane na stronie internetowej projektu http://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive.blogu, platformie eTwinning, kronikach, raportach i sprawozdaniach. Powstanie film dokumentalny i opracowane zostaną materiały upowszechniające projekt (ulotki, plakaty). Będą odbywać się międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem ,szkoleniom nauczycieli i uczeniu się uczniów.

 

Współpraca szkół jest procesem długofalowym gdyż po zakończeniu pracy nad projektem będziemy współpracować na platformie internetowej.

 

Zakres obowiązków:

Hiszpania: strona internetowa projektu

Włochy: blog o doświadczeniach zdobytych w trakcie spotkań międzynarodowych

Polska: edukacyjne dossier „We are cooperative”, w którym zostaną zgromadzone wszystkie dokumenty. Papierowe kopie dossier zostaną przekazane i przesłane elektronicznie do różnych instytucji, stowarzyszeń, szkół, ośrodków doskonalenia nauczycieli.
W wersji elektronicznej pojawią się na stronach internetowych zaangażowanych w projekt szkół.

Słowacja: film dokumentalny ukazujący pracę nad projektem na wszystkich etapach jego realizacji. Kopie DVD będą dystrybuowane do różnych instytucji.

Estonia: przedstawienie muzyczne. Kopie DVD przekazane różnym instytucjom.

 

 

Szkoła koordynująca

Hiszpania
Ceip Guernica

 

Estonia

Tartu Raatuse Kool

 

Włochy

Istituto Compernsivo di Bobbio Capoluogo

 

Polska

ZPO, Szkoła Podstawowa
im. S. Żeromskiego

 

Słowacja

Základná škola Hradna 22 NoveZamky

 

Plaza de Guernica S/N

San Fernando de Henares (Madryt)

 

Raatuse 88a Plazza S. Colombano, Bobbio Strawczyn, ul. Żeromskiego 9 Hradná 22, Nové Zámky

 

Nauczyciele ze Strawczyna z wizytą w Hiszpanii

Pierwsze międzynarodowe spotkanie  w ramach projektu „We  are cooperArtive” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. S. Żeromskiego  w Strawczynie odbyło się w dniach 23 XI-25 XI  w San Fernando de Henares w Hiszpanii. Wzięli w nim udział przedstawiciele  szkół partnerskich z Hiszpanii, Włoch, Estonii, Słowacji i Polski. Naszą szkołę  reprezentowały: pani  dyrektor Elżbieta Błaszczyk oraz nauczycielki  języka angielskiego, panie  Elżbieta Dębicka–Szmidt oraz Agnieszka Szyszka. Uczestnicy spotkania zostali niezwykle ciepło i serdecznie przyjęci przez  dyrekcję hiszpańskiej szkoły, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.  

Trzydniowe spotkanie miało charakter organizacyjny, a także było szkoleniem metodycznym z zakresu nauczania kooperatywnego. Omówione zostały działania oraz produkty, które będą podejmowane i realizowane w ramach projektu. Dyskusji poddano arkusze ewaluacyjne, a także zwrócono uwagę na platformę edukacyjną eTwinning. Wizyta  w szkole hiszpańskiej umożliwiła poznanie hiszpańskiego systemu edukacyjnego, nowych metod i form pracy z uczniem,   w szczególności nauczania kooperatywnego. Harmonogram spotkania  przewidywał  także wizyty w przedszkolu oraz w szkole pełniącej funkcję placówki wychowawczo-edukacyjnej, gdzie zajęcia prowadzone są metodami kooperatywnymi. Jak podkreśla pani dyrektor E. Błaszczyk, spotkanie wyposażyło uczestników w wiedzę metodyczną, która będzie dalej pogłębiana podczas szkoleń dla grona nauczycielskiego. Opracowany zostanie także cykl zajęć i warsztatów dla uczniów, rozwijających ich inteligencje wielorakie,   aby w pełni zrealizować główne założenia programu Erasmus +, jakimi są podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i jakości pracy szkoły.

Agnieszka Szyszka, 
Elżbieta Dębicka - Szmidt
 

Z wizytą we Włoszech…

            W dniach 26 II – 2 III 2017 r. we Włoszech miało miejsce spotkanie partnerów w ramach realizacji projektu Erasmus+ „We are cooperARTive!”. Stronę polską reprezentowały: dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie - pani Elżbieta Błaszczyk - oraz nauczycielki: panie Agnieszka Szyszka i Magdalena Ciszek. 27 lutego w szkole podstawowej we włoskim miasteczku Travo uczestnicy projektu z Hiszpanii, Estonii, Słowacji oraz Polski zostali bardzo serdecznie przywitani przez uczniów, nauczycieli oraz samego burmistrza. Następnie odbyło się spotkanie integracyjne, podczas którego goście mogli dokładnie zapoznać się ze szkołą, uczestnicząc w zabawnej grze edukacyjnej wymagającej wędrowania po całym budynku. Głównym punktem zajęć zorganizowanych podczas tego dnia było zaprezentowanie przez reprezentantów wszystkich partnerskich szkół efektów pracy uczniów w formie multimedialnej i papierowej. Nauczyciele mieli także okazję „na żywo” obejrzeć prezentacje włoskich uczniów. Następnie dokładnie omówiono i podsumowano to przeprowadzone we wszystkich krajach partnerskich działanie projektowe związane z poznawaniem różnych gatunków drzew, wyszukiwaniem na ich temat informacji, tekstów poetyckich oraz tworzeniem własnych wierszy. Wskazano mocne i słabe strony zrealizowanych działań i wysnuto na ich podstawie wnioski do dalszej pracy. W godzinach popołudniowych odbyło się kolejne spotkanie z uczniami, a także ich rodzicami, w czasie którego wszystkie grupy projektowe zaprezentowały swoje kraje, przybliżając najważniejsze informacje z nimi związane, ciekawostki oraz ucząc włoskie dzieci  różnych zabaw integracyjnych popularnych w Polsce, Słowacji, Hiszpanii i Estonii. W kolejnym dniu wizyty uczestnicy działań projektowych odwiedzili szkołę podstawową w miejscowości Bobbio. Również i tu spotkali się oni z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony dzieci, nauczycieli oraz władz gminy. Uczniowie V klasy z podekscytowaniem zaprezentowali efekty swojej pracy i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w grach integracyjnych razem z nauczycielami z zagranicy. Kolejnym punktem harmonogramu przewidzianego na ten dzień był przejazd do Travo i kilkugodzinna praca nad zaplanowaniem następnych działań projektowych dla uczniów z wykorzystaniem technik rozwijających poprzez współdziałanie inteligencje wielorakie, zwłaszcza matematyczno-logiczną i kinestetyczną. Poza tym zebrano wszystkie wypracowane do tej pory dokumenty oraz omówiono przebieg kolejnej wizyty roboczej, która odbędzie się w maju w Polsce, a w której wezmą udział także uczniowie ze wszystkich szkół partnerskich. Wiele uwagi poświęcono kwestii dokumentowania poszczególnych etapów realizacji projektu. 1 marca miała miejsce wizyta w Międzynarodowym Centrum Edukacyjnym w mieście Reggio Emilia, gdzie stosuje się znany już w wielu krajach nowatorski model nauczania pozwalający zaspokajać wszystkie potrzeby uczniów i rozbudzać ich ciekawość świata. Takie podejście czyni z dziecka badacza, poszukiwacza, dla którego zdobywanie wiedzy stanowi interesującą przygodę na każdym etapie nauki. Podstawą procesu nauczania-uczenia się jest doświadczenie, eksperyment, odkrywanie. Podejście to zakłada, że w każdym dziecku drzemie ogromny potencjał, który należy odkryć i uaktywnić. W Reggio Emilia uczą się najmłodsze dzieci (0-6 lat), a od niedawna podjęto także pracę z grupą wiekową 6-10 lat. Nauka odbywa się bez podręczników, jest to więc „szkoła bez plecaków”. Duży nacisk kładzie się na kooperatywność w nauczaniu i wychowaniu. Nie ma także gotowych programów nauczania. Są one tworzone i modyfikowane dopiero po dokładnym rozpoznaniu potrzeb i zainteresowań konkretnego dziecka, a jest to długotrwały proces wymagający wnikliwej i uważnej obserwacji. Do zadań nauczyciela należy wyposażenie ucznia w umiejętności, które pozwolą mu samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwiązywać zadania problemowe. Nie wolno podawać gotowych rozwiązań ani obawiać się zbyt trudnych zadań, bo dzieci są w stanie poradzić sobie z naprawdę niełatwymi wyzwaniami. Udział w szkoleniu w Reggio Emilia skłonił jego uczestników do głębokiej refleksji na temat procesu nauczania oraz roli ucznia i nauczyciela. Z całą pewnością stało się ono  źródłem inspiracji do pracy z dziećmi i młodzieżą. Niektóre elementy poznanej metody można będzie przenieść na rodzimy grunt i wykorzystać podczas codziennej pracy z uczniami.  I jak tu nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że podróże kształcą?

                                                                               Magdalena Cisze

Goście z Haszpanii, Włoch, Estonii i Słowacji w Strawczynie

W dniach 22-26 maja 2017  w ZPO w Strawczynie, miało miejsce trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Erasmus + „We are cooperARTive”.  Wzięli w nim udział nauczyciele oraz uczniowie ze szkół partnerskich z Hiszpanii, Włoch, Estonii, Słowacji i Polski. Uczestnicy spotkania zostali niezwykle ciepło i serdecznie przyjęci przez  dyrekcję naszej szkoły, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.    Pięciodniowe spotkanie miało charakter nie tylko organizacyjny - dokładnie omawiano i podsumowywano dotychczasowe przedsięwzięcia oraz planowano kolejne działania projektu, ale przede wszystkim miało ono formę warsztatów artystycznych  dla dzieci. W specjalnie przygotowanym atelier uczniowie naszej szkoły  wspólnie ze swoimi kolegami ze szkół partnerskich pracowali metodami kooperatywnymi nad wykonaniem rzeźby przedstawiającej głównego bohatera projektu – Małego Księcia - oraz innych postaci i dekoracji związanych z książką Antoine de Saint Exupery’ego . Efekty swojej pracy zaprezentowali podczas  wystawy, którą uroczyście otworzyła pani dyrektor Elżbieta Błaszczyk w piątek, w ostatnim dniu wizyty. Program całego spotkania był przemyślany i świetnie zaplanowany przez szkolnego koordynatora projektu, panią Agnieszkę Szyszkę,  w wyniku czego z całą pewnością goście z zagranicy nie mogli narzekać na nudę. Brali udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach towarzyskich a także dzięki uprzejmości dyrekcji Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Strawczynku,  bezpłatnie korzystali z basenu Olimpic.  Już pierwszego dnia nasi goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez panie: Agatę Bazalińską i Joannę Bożęcką, następnie uczniowie uczestniczyli w  zajęciach integracyjnych przeprowadzonych przez panie: Elizę Żelazną i Katarzynę Wąsowicz, a na koniec pracowitego dnia  wszystkie grupy projektowe zaprezentowały swoim kolegom, nauczycielom i zaproszonym rodzicom swoje kraje, przybliżając najważniejsze informacje z nimi związane oraz ciekawostki. Drugiego dnia uczniowie i nauczyciele wzięli udział w wycieczce do Parku Etnograficznego w Tokarni, gdzie uczestniczyli w warsztatach artystycznych. Pod okiem instruktora wykonywali ,,motanki’’, czyli lalki z gałganków i starych ubrań. Następnie udali się do Kielc. Tam  aktywnie zwiedzali  stolicę naszego województwa, biorąc udział w kooperatywnej grze miejskiej przygotowanej przez panią  Elżbietę Dębicką-Szmidt  pt. ,,Tajemnicze Kielce - Miasto pomników” . Główną atrakcją trzeciego dnia było  przedstawienie przygotowane przez panią Agnieszkę Stefańczyk  z  klasą IV a pt.,, Mały Książę’’.  Występ, który rozpoczęła znaną piosenką Kasi Sobczyk Paulina Kozieł,  dostarczył wszystkim wielu wzruszeń, a  nasi goście zachwycili się  dojrzałością sceniczną i profesjonalizmem młodych aktorów, ich umiejętnościami wokalnymi i tanecznymi. O stroje zadbała pani A. Stefańczyk, a w przygotowaniu dekoracji pomogły jej panie: Monika Walas, Anna Piec, Wioletta Gołębiowska oraz Katarzyna Wąsowicz. O oprawę muzyczną zadbała pani E. Dębicka-Szmidt. Jej autorstwa była finałowa piosenka w wykonaniu Kuby Sochacza. Nagłośnienie perfekcyjnie przygotował jak zwykle pan Krzysztof Siwek. W czwartym dniu wizyty  goście wraz z grupą uczniów i nauczycieli z naszej szkoły: paniami Joanną Rejowską, A. Szyszką, A. Stefańczyk i E. Dębicką-Szmidt,  wzięli udział w wyjeździe do Krakowa, który jak zwykle oczarował swym pięknem i niepowtarzalnym  klimatem. Uczestnicy wycieczki zwiedzali miasto pod opieką przewodnika, a następnie mieli okazję wykazać się  zdobytą wiedzą na temat dawnej stolicy Polski, biorąc udział w zajęciach kooperatywnych pt.,, Kraków - jego zabytki, legendy i atrakcje’’, przygotowanych przez panią A.Szyszkę.  Ostatniego dnia wizyty uczniowie wzięli udział w zajęciach sportowych , przeprowadzonych na gminnym stadionie  przez pana Aleksandra Niwińskiego, a szczególnie miłym akcentem okazało się wspólne pożegnalne ognisko, zorganizowane przez rodziców  uczniów szkoły podstawowej w Strawczynie. Im właśnie pani dyrektor E. Błaszczyk składała szczególne podziękowanie za gościnne i serdeczne przyjęcie w swoich domach dzieci z Estonii, Hiszpanii i Słowacji. Dzięki nim dzieci czuły się jak członkowie ich rodzin, a tęsknota za domem nie była bolesna. Goście wyjeżdżali oczarowani naszą gminą, Polską, występami dzieci, otwartością i gościnnością władz szkoły i gminy, a nawet polską kuchnią. Żegnając się, obiecali, że na pewno wrócą jeszcze do Polski.Ta kilkudniowa wizyta w naszej szkole była wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym i nie sposób wymienić tu wszystkich, którzy przyczynili się do jej sukcesu.  Dyrekcji Szkoły, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom i uczniom: Dziękujemy!

Elżbieta Dębicka- Szmidt

WIZYTA W POLSCE - link do stron www

http://cpguernica.wixsite.com/wearecooperartive/poland

Komiksy wykonane przez dzieci można zobaczyć na stronie

https://www.smore.com/3vgnc-we-are-cooperartive?embed=1

 

 

 

 

Nauczyciele ze Strawczyna z wizytą w Hiszpanii

W dniach 13-15 listopada br. w hiszpańskim San Fernando miała miejsce kolejna robocza wizyta w ramach projektu Erazmus+-,,Jesteśmy kooperatywni”, w którym od roku uczestniczy Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Strawczynie. W spotkaniu uczestniczyły panie: wicedyrektor Anna Balant oraz anglistki Agnieszka Szyszka i Agnieszka Stefańczyk. Nauczyciele szkół partnerskich z Polski, Estonii, Włoch i Słowacji odwiedzili szkołę  Colegio Artica w Madrycie, która od dziesięciu lat pracuje wyłącznie metodami kooperatywnymi oraz szkołę Guernica w San Fernando, często wykorzystującą techniki kooperatywne w czasie zajęć. Nauczyciele mogli nie tylko uczestniczyć w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem takich metod, ale też uzyskać informacje zwrotne dotyczące  ich efektywności od nauczycieli je prowadzących oraz od samych uczniów. Ponadto, czas wypełniały długie dyskusje, wymiany doświadczeń z dotychczasowych działań projektowych oraz omawianie  następnych zadań i organizacji kolejnej wizyty, która będzie miała miejsce w kwietniu w Estonii.

A.     Stefańczyk