PROJEKT "AKTYWNY" NAUCZYCIEL"

Gimnazjum nr 1 w Strawczynie pozyskało fundusze na zagraniczne szkolenia nauczycieli. Projekt „Aktywny nauczyciel” będzie zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W okresie 11.2016-15.05.2018 wybrani nauczyciele ze Strawczyna wezmą udział w szkoleniach językowych w Anglii i Niemczech, metodycznych w Austrii oraz Irlandii, w kursach doszkalających: „Każdy uczeń jest ważny, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” i „Zarządzanie oświatą, wymiana doświadczeń między państwami UE”, które odbędą się w Finlandii.

Trzy nauczycielki pojadą również na Łotwę (tzw. job shadowing) do szkoły partnerskiej  w Adazu– w celu obserwacji zajęć z dramy i tańca (przedstawienia teatralno–muzyczne). Duże doświadczenie i wypracowane sposoby działania poznaliśmy podczas realizacji projektu LLP, którego efektem był międzynarodowy musical „Comenius In love”. Szkoła w Adazu posiada profesjonalną salę teatralną, wykwalifikowaną kadrę, a zajęcia z dramy są częścią programu nauczania. Dzięki tej wizycie nasi nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić regularne koło teatralne, jak wykorzystywać metodę dramy na zajęciach, jak organizować zajęcia teatralne, jakie techniki stosować podczas warsztatów teatralnych, jak organizować scenografię i nagłośnienie oraz jak skutecznie prowadzić zajęcia taneczne.

 

ZPO w Strawczynie ma długoletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, takich jak: Socrates - Comenius, Uczenie się przez całe życie - Comenius, Comenius Regio, eTwinning. Od roku 2004 zrealizowaliśmy cztery projekty Comenius/ LLP oraz dwa projekty Comenius Regio. Od bieżącego roku szkoła realizuje również projekt Erasmus + K2.

 

Co było powodem wnioskowania do Agencji Narodowej w Warszawie o sfinansowanie projektu „Aktywny nauczyciel? Na to pytanie odpowiada dyrektor placówki Jadwiga Elżbieta Błaszczyk:

 

Pozytywne doświadczenia oraz wielka satysfakcja związane z realizacją projektów są dostępne tylko nielicznej grupie nauczycieli, którzy wystarczającym stopniu znają języki obce. Są to oczywiście nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego. Wykazują one bardzo duże zaangażowanie, nie są  jednak wszechstronne i bardzo często zapraszają do współpracy kolegów i koleżanki innych przedmiotów. Wymaga tego również tematyka projektów. I tu napotykamy trudności związane z ograniczeniami językowymi. Dlatego nauczyciele postanowili wziąć udział w intensywnych kursach  językowych za granicą. Pragnąc uczyć jak najlepiej i najefektywniej,  poszukujemy ponadto nowych metod i form pracy na zajęciach języka angielskiego i niemieckiego. W celu podniesienia efektywności kształcenia nauczyciele języków obcych wezmą udział w kursach metodycznych w Irlandii i Austrii.

W naszej szkole mamy uczniów, którzy posiadają orzeczenia o specyficznych trudnościach w uczeniu się: dysgrafii, dysleksji, dysortografii, dyskalkulii. Poszukujemy metod właściwych w pracy z takimi dziećmi. Chcemy zobaczyć, jak wygląda ona chociażby w Finlandii, która należy do czołówki edukacyjnej w Europie, chcemy się uczyć od najlepszych, a następnie te dobre praktyki przenieść na grunt naszej szkoły.

Chcąc ułatwić uczniom przyswajanie drugiego języka obcego - niemieckiego, poszukiwaliśmy sposobu nauczania jego elementów w praktycznym zastosowaniu.  Dobre doświadczenia
z zajęciami interdyscyplinarnymi pokazały nam możliwość wprowadzenia do planu lekcji zajęć koła matematycznego prowadzonego po niemiecku (metoda CLIL). Nauczycielka matematyki zgłosiła gotowość podjęcia się tego zadania, weźmie więc udział w kursie  odświeżającym jej znajomość języka niemieckiego.

Projekt „Aktywny nauczyciel” skierowany jest do nauczycieli ZPO w Strawczynie, którzy dzięki podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych będą mogli jeszcze lepiej i skuteczniej uczyć i wychowywać naszych uczniów. Większość szkoleń odbędzie się podczas wakacji, nie kolidując z pracą ZPO w Strawczynie. Po każdym odbytym zagranicznym kursie jego uczestnicy zorganizują szkolenia dla innych nauczycieli,  podczas których podzielą się wiedzą i nowo zdobytymi umiejętnościami. Mamy nadzieję, że wywrze to pozytywny wpływ  na pracę wszystkich nauczycieli, a poprzez ich działania także na osiągnięcia dzieci i młodzieży naszej szkoły.”

Eliza Żelazna,

Magdalena Ciszek