Deklaracja dostępności Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu do budynku jest podjazd (wraz z barierkami) ułatwiający wejście do budynku. Przy budynku szkoły jest wydzielony obszar na miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.