PROJEKT "AKTYWNY" NAUCZYCIEL"

Gimnazjum nr 1 w Strawczynie pozyskało fundusze na zagraniczne szkolenia nauczycieli. Projekt „Aktywny nauczyciel” będzie zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W okresie 11.2016-15.05.2018 wybrani nauczyciele ze Strawczyna wezmą udział w szkoleniach językowych w Anglii i Niemczech, metodycznych w Austrii oraz Irlandii, w kursach doszkalających: „Każdy uczeń jest ważny, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” i „Zarządzanie oświatą, wymiana doświadczeń między państwami UE”, które odbędą się w Finlandii.

Trzy nauczycielki pojadą również na Łotwę (tzw. job shadowing) do szkoły partnerskiej  w Adazu– w celu obserwacji zajęć z dramy i tańca (przedstawienia teatralno–muzyczne). Duże doświadczenie i wypracowane sposoby działania poznaliśmy podczas realizacji projektu LLP, którego efektem był międzynarodowy musical „Comenius In love”. Szkoła w Adazu posiada profesjonalną salę teatralną, wykwalifikowaną kadrę, a zajęcia z dramy są częścią programu nauczania. Dzięki tej wizycie nasi nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić regularne koło teatralne, jak wykorzystywać metodę dramy na zajęciach, jak organizować zajęcia teatralne, jakie techniki stosować podczas warsztatów teatralnych, jak organizować scenografię i nagłośnienie oraz jak skutecznie prowadzić zajęcia taneczne.

 

ZPO w Strawczynie ma długoletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, takich jak: Socrates - Comenius, Uczenie się przez całe życie - Comenius, Comenius Regio, eTwinning. Od roku 2004 zrealizowaliśmy cztery projekty Comenius/ LLP oraz dwa projekty Comenius Regio. Od bieżącego roku szkoła realizuje również projekt Erasmus + K2.

 

Co było powodem wnioskowania do Agencji Narodowej w Warszawie o sfinansowanie projektu „Aktywny nauczyciel? Na to pytanie odpowiada dyrektor placówki Jadwiga Elżbieta Błaszczyk:

 

Pozytywne doświadczenia oraz wielka satysfakcja związane z realizacją projektów są dostępne tylko nielicznej grupie nauczycieli, którzy wystarczającym stopniu znają języki obce. Są to oczywiście nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego. Wykazują one bardzo duże zaangażowanie, nie są  jednak wszechstronne i bardzo często zapraszają do współpracy kolegów i koleżanki innych przedmiotów. Wymaga tego również tematyka projektów. I tu napotykamy trudności związane z ograniczeniami językowymi. Dlatego nauczyciele postanowili wziąć udział w intensywnych kursach  językowych za granicą. Pragnąc uczyć jak najlepiej i najefektywniej,  poszukujemy ponadto nowych metod i form pracy na zajęciach języka angielskiego i niemieckiego. W celu podniesienia efektywności kształcenia nauczyciele języków obcych wezmą udział w kursach metodycznych w Irlandii i Austrii.

W naszej szkole mamy uczniów, którzy posiadają orzeczenia o specyficznych trudnościach w uczeniu się: dysgrafii, dysleksji, dysortografii, dyskalkulii. Poszukujemy metod właściwych w pracy z takimi dziećmi. Chcemy zobaczyć, jak wygląda ona chociażby w Finlandii, która należy do czołówki edukacyjnej w Europie, chcemy się uczyć od najlepszych, a następnie te dobre praktyki przenieść na grunt naszej szkoły.

Chcąc ułatwić uczniom przyswajanie drugiego języka obcego - niemieckiego, poszukiwaliśmy sposobu nauczania jego elementów w praktycznym zastosowaniu.  Dobre doświadczenia
z zajęciami interdyscyplinarnymi pokazały nam możliwość wprowadzenia do planu lekcji zajęć koła matematycznego prowadzonego po niemiecku (metoda CLIL). Nauczycielka matematyki zgłosiła gotowość podjęcia się tego zadania, weźmie więc udział w kursie  odświeżającym jej znajomość języka niemieckiego.

Projekt „Aktywny nauczyciel” skierowany jest do nauczycieli ZPO w Strawczynie, którzy dzięki podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych będą mogli jeszcze lepiej i skuteczniej uczyć i wychowywać naszych uczniów. Większość szkoleń odbędzie się podczas wakacji, nie kolidując z pracą ZPO w Strawczynie. Po każdym odbytym zagranicznym kursie jego uczestnicy zorganizują szkolenia dla innych nauczycieli,  podczas których podzielą się wiedzą i nowo zdobytymi umiejętnościami. Mamy nadzieję, że wywrze to pozytywny wpływ  na pracę wszystkich nauczycieli, a poprzez ich działania także na osiągnięcia dzieci i młodzieży naszej szkoły.”

Eliza Żelazna,

Magdalena Ciszek

 

  Uczą się, by uczyć coraz lepiej …

        Wakacje, które na dzień dzisiejszy dla większości pozostały już tylko wspomnieniem kojarzącym się wyłącznie z wypoczynkiem i labą, dla części nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Strawczynie wcale tak beztroskie nie były. Podczas  gdy uczniowie odpoczywali, oni poszerzali swoje umiejętności i kompetencje, uczestnicząc w  zagranicznych szkoleniach  w ramach  projektu „Aktywny nauczyciel”.  (Jest on w pełni sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER).
         
W dniach 3-14 lipca 2017r.  nauczycielka języka niemieckiego Eliza Żelazna odbyła szkolenie metodyczne dla germanistów w szkole Actilingua w Wiedniu. W okresie dwóch tygodni nauczyciele języka niemieckiego pochodzący z różnych państw Europy doskonalili swoje umiejętności językowe i pedagogiczne, poznawali nowinki w zakresie nauczania języków obcych, za pomocą metod aktywnych przyswajali wiedzę z zakresu historii, kultury i realioznawstwa Austrii. Wszystko to po to, aby uczyć lepiej, skuteczniej i ciekawiej. Warto, aby nauczyciel czasami sam usiadł w ławce szkolnej, co pozwoli mu pełniej zrozumieć swoich uczniów i problemy, jakie mogą oni spotykać podczas nauki.
             W dniach 10-21 lipca 2017 nauczycielka języka angielskiego Elżbieta Dębicka- Szmidt wzięła udział w kursie metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego. Został on zorganizowany przez firmę English Matters w Trinity College w Dublinie, w Irlandii. Podczas 10-dniowego szkolenia nauczycielka doskonaliła kompetencje językowe poprzez ramowy program kultury irlandzkiej, poznała, a także poszerzyła swą wiedzę na temat nowych podejść w edukacji i aktywnych metod nauczania, w tym: nauczania kooperatywnego oraz inquiry-based learning (uczenie się przez odkrywanie i samodzielne poszukiwanie wiedzy). Niezwykle ciekawe okazały się także warsztaty literackie, podczas których nauczycielka poznała wiele technik kreatywnego pisania. Udział
w interesujących wykładach i warsztatach oraz uczestnictwo w kulturze, poznanie historii Irlandii i jej mieszkańców pozwoliły na wzbogacenie warsztatu pracy anglisty i zgromadzenie wielu atrakcyjnych materiałów dydaktycznych.

   
        W okresie 24-29 lipca 2017 nauczycielka geografii Ewelina Błaszczyk oraz matematyki - Dorota Gaj uczestniczyły w szkoleniu z zakresu doskonalenia posługiwania się językiem niemieckim oraz metody CLIL, która polega na wprowadzaniu elementów obcojęzycznych w nauczaniu przedmiotów ogólnych. Dzięki temu kursowi w gimnazjum w Strawczynie wprowadzone zostaną elementy CLIL na zajęciach matematyki oraz geografii. Na lekcjach matematyki uczniowie staną przed wyzwaniem - będą musieli po niemiecku odczytywać wyniki poszczególnych działań bądź zadań. Nauczycielka matematyki będzie czuwać  zarówno nad zachowaniem poprawności odczytu wyniku, jak i jego prawidłowością rachunkową. We współpracy z nauczycielką języka niemieckiego uczniowie będą mieli zorganizowane również zajęcia interdyscyplinarne z zakresu nauczania matematyki po niemiecku. Podczas lekcji geografii przekazywane są  wiadomości krajoznawcze i realioznawcze, dlatego  zajęcia tego przedmiotu mówiące o krajach z obszaru niemieckojęzycznego połączone zostaną z językiem niemieckim, do czego nauczycielka  została świetnie przygotowana podczas kursu.
         Od 7 do 11 sierpnia 2017 nauczyciel historii Krzysztof Siwek wraz z nauczycielką j. niemieckiego Elizą Żelazną uczestniczyli w Helsinkach w szkoleniu pt: „Innowacyjne metody nauczania”. Szkolenie zorganizowała firma ITC International. Uczestniczyło w nim kilkunastu nauczycieli różnych przedmiotów z wielu państw europejskich. Przedmiotem szkolenia było ukierunkowanie nauczycieli na nowe, aktywne metody nauczania, przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb ucznia mającego trudności w nauce. Nauczyciele przećwiczyli również prowadzenie lekcji metodą kooperatywną, interdyscyplinarną oraz nauczanie poprzez stwarzanie sytuacji problemowych. W międzynarodowym gronie przedyskutowali problemy i szanse w oświacie Europy oraz wymienili doświadczenia zawodowe.


          Opisane wyżej szkolenia były  doskonałą okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami z wielu krajów europejskich, pozwoliły poznać systemy edukacji w różnych państwach, a nawiązane kontakty zawodowe mogą zaowocować w przyszłości ciekawą współpracą pomiędzy szkołami.
Praca w zespole wielokulturowym i międzynarodowym, jak i liczne spotkania z lokalną społecznością, stanowiły szansę na wzajemne poznanie i poszerzenie wiedzy na temat innych narodów, ich zwyczajów, kultury
i tradycji.

Uczestnicy kursów po powrocie podzielili się z innymi nauczycielami zdobytymi wiadomościami, umiejętnościami oraz własnymi spostrzeżeniami i refleksjami podczas spotkań zespołów przedmiotowych i klasowo-wychowawczych,  aby wszyscy nauczyciele ZPO
w Strawczynie mogli je wykorzystywać w codziennej pracy. Uczestnicy wakacyjnych szkoleń są zgodni: warto i trzeba podejmować formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a umiejscowienie ich w innych państwach stanowi dodatkowy element zachęcający do samorozwoju, co przeniesie się na wyższe efekty nauczania w szkołach.

 

                                                                      Eliza Żelazna,
 Elżbieta Dębicka- Szmidt

 Jeśli uczyć się, to od najlepszych...

 

   W dniach 10-16.09.2017 r. dyrektor ZPO w Strawczynie - Jadwiga Elżbieta Błaszczyk oraz     trzy  nauczycielki - Joanna Niwińska-Fidor, Agnieszka Stefańczyk i Wioletta Gołębiowska uczestniczyły w kursie „Poszukiwanie doskonałości w nauczaniu i uczeniu się” w Hammelinie w Finlandii, w ramach projektu „Aktywny nauczyciel”. W szkoleniu wzięli udział również dyrektorzy i nauczyciele z kilku innych europejskich krajów. Jeśli uczyć się, to od najlepszych..., dlatego też wybór padł na Finlandię - kraj, który ma najbardziej efektywny system edukacji na świecie. W międzynarodowych testach PISA nastolatkowie z tego państwa zajmują od lat czołowe miejsca, w niektórych kategoriach wręcz deklasując inne społeczności. Jednym z punktów  programu kursu było poznanie zasad fińskiego systemu edukacji. Uczestnicy odwiedzili jedno z popularnych w tym kraju ,,leśnych przedszkoli,, uczestniczyli w licznych zajęciach prowadzonych w szkole w Hammelinie, w czasie zajęć z dyrektorem poznali organizację pracy oraz system zarządzania szkołą, obserwowali  lekcje prowadzone w terenie (lesie,  parku narodowym, nad jeziorem, na terenie wysypiska śmieci),  przeprowadzili wiele rozmów z nauczycielami i  innymi pracownikami szkoły. Szkolenie było też świetną okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w czasie ewaluacji oraz zajęć warsztatowych z nauczycielami z innych krajów. Uczestniczki kursu wróciły bardzo zadowolone, z pomysłami na to, jak wdrożyć choć część metod i praktyk, które zaobserwowały u swoich fińskich kolegów i koleżanek. Nie da się zmienić całego systemu edukacji, ale jest wiele rzeczy, które nauczyciele zamierzają  zastosować w swojej szkole, aby uczenie się w niej i nauczanie było bardziej efektywne.
              Kolejna zagraniczna wizyta nauczycieli z ZPO w Strawczynie miała miejsce w dniach 24-30 września w łotewskim miasteczku Adażi niedaleko Rygi. Wzięły w niej udział dyrektor szkoły, pani Jadwiga Elżbieta Błaszczyk oraz dwie nauczycielki: anglistka Elżbieta Dębicka Szmidt i polonistka Magdalena Ciszek. W czasie tego kilkudniowego wyjazdu obserwowały one zajęcia lekcyjne prowadzone przez łotewskich nauczycieli, bacznie zwracając uwagę na stosowane tam metody i techniki nauczania. W Adażu Vidusskola uczy się 1441 uczniów i jest to trzecia pod względem liczby uczniów placówka na Łotwie. Szczególną uwagę polskich nauczycielek zwróciły prowadzone tam niezwykle atrakcyjne zajęcia taneczne, muzyczne i teatralne. Ponadto uczniowie szkoły w Adażi mają możliwość uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach artystycznych (muzycznych, plastycznych itp.) w pobliskiej placówce mieszczącej się w budynku urzędu gminy. Nauczycielki ze Strawczyna  spotkały się na Łotwie z niezwykle życzliwym przyjęciem zarówno ze strony władz i pracowników szkoły, jak i samego burmistrza. Włodarz Adażi osobiście oprowadził je po całym urzędzie i mieszczącej się w tym samym budynku szkole artystycznej, z zaangażowaniem opowiadając o prowadzonych tam zajęciach, organizowanych wystawach i koncertach. Wyjazd na Łotwę okazał się bardzo atrakcyjną i owocną wizytą, podczas której można było podpatrzeć wiele inspirujących zajęć i metod pracy z wychowankami. Wszystkimi dydaktycznymi nowinkami i osobistymi spostrzeżeniami jej uczestniczki podzieliły się ze swoimi koleżankami i kolegami - nauczycielami, by wszyscy mogli korzystać z tych dobrych, sprawdzonych praktyk w swojej codziennej pracy z uczniami, aby podnosić jakość i efektywność nauczania.
             W dniach 9-13 października nauczycielka języka niemieckiego, pani Eliza Żelazna, wzięła udział w kursie języka angielskiego w Londynie (na poziomie upper intermediate). Lekcje w szkole Docklands Academy były wspaniałą okazją do doskonalenia kompetencji językowych, a w szczególności poszerzenia słownictwa i biegłości w mówieniu. Umiejętności te są niezbędne podczas realizacji różnorodnych międzynarodowych projektów, po które nauczyciele ZPO w Strawczynie chętnie sięgają. Podczas szkolenia  stosowano przede wszystkim metody aktywne, dzielono się doświadczeniem, porównywano systemy oświatowe w różnych  krajach, wskazując ich najmocniejsze i najsłabsze strony. Ciekawym przeżyciem było również usiąść w ławce i poczuć się znowu jak uczeń, co pozwala nauczycielowi lepiej zrozumieć jego podopiecznych - uczniów. W kursie   uczestniczyła także młodzież z Panamy i Włoch. Konwersacje z tymi młodymi ludźmi  były bardzo interesujące i kształcące. Także popołudniowy czas wolny, będący tak naprawdę przedłużeniem szkolenia, okazał się niezwykle owocny, gdyż przemieszczając się po mieście, trzeba było stale posługiwać się językiem angielskim. Z całą pewnością warto uczestniczyć w szkoleniowych wyjazdach zagranicznych dla nauczycieli, którzy mogą o nie wnioskować w ramach programu Erasmus+, Edukacja szkolna, Akcja K1.

Magdalena Ciszek,
 Agnieszka Stefańczyk,
 Eliza Żelazna

 

 

Wiedzy i umiejętności nigdy dość! 

Od 5 do 9 lutego br. dwie nauczycielki z ZPO w Strawczynie: Agnieszka Stefańczyk i Agata Ksel,  wzięły udział w kursie dotyczącym kreatywnej dramy, przewidzianym dla nauczycieli. Stanowił on kolejne działanie w ramach Programu Erasmus + (Mobilność KA1-  Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej).  Kurs odbywał się w Arcola Theatre w Londynie.  Prowadzili go profesjonalni aktorzy i moderatorzy, dla których teoria  technik dramowych  i przekładanie ich na praktykę jest codziennością. Grupa składała się z nauczycieli z Polski, Łotwy, Grecji, Niemiec, Francji i Słowenii. Po wzajemnym poznaniu się,  przy pomocy technik dramowych oczywiście, uczestnicy odtwarzali zainicjowane przez moderatorów scenki i dzielili się wrażeniami. Zajęcia praktyczne unaoczniły korzyści płynące ze stosowania polecanych metod w szkole XXI wieku. Był także czas na wymianę doświadczeń, prezentację przygotowanych i uprawianych we własnym kraju technik dramowych, a także odwiedziny w teatrze szekspirowskim The Globe. Udział w kursie przyczyni się do  wdrożenia nowych metod nauczania, zmiany podejścia do technik dramowych w pracy z uczniami i przekazania dobrych praktyk gronu pedagogicznemu podczas warsztatów szkoleniowych. Organizatorzy pokazali uczestnikom, że stosowanie dramy na różnych przedmiotach, nawet biologii, historii czy lekcji wychowawczej, przyczyni się do zwiększenia motywacji uczniów do nauki, poznania  samego siebie, pozyskania tzw. kompetencji miękkich.

            Bardzo aktywne metody pracy, ciekawi, zaangażowani w swoją pracę prowadzący, dobrze czuwający nad dyscypliną pracy i czasu wolnego sprawili, że czas przeznaczony na kurs minął błyskawicznie, ale też bardzo efektywnie.

 

Agata Ksel, Agnieszka Stefańczyk

Z wizytą w Belfaście

 

    W dniach od 3 do 11 lutego 2018 w Belfaście w Północnej Irlandii, odbyło się pierwsze spotkanie szkół partnerskich związane ze szkoleniem/uczeniem się w ramach projektu Erasmus + "Integrating STEM with CLIL". Ten trzyletni projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Strawczynie wraz ze szkołami z Północnej Irlandii, Rumunii, Turcji i Macedonii. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi poprzez stosowanie innowacyjnych form i metod nauczania przy równoczesnym rozwijaniu kompetencji w zakresie języków obcych.  Podczas spotkania Szkołę Podstawową w Strawczynie  reprezentowała pani dyrektor Elżbieta  Błaszczyk i nauczycielki: Agnieszka Szyszka i Anna Piec. Uczestnicy brali udział w warsztatach metodycznych na temat systemu  edukacji w Wielkiej Brytanii, nauki fonetyki w szkołach podstawowych, metody CLIL, podstaw kodowania robotów interaktywnych.  Mieli możliwość obserwowania lekcji zarówno w klasach młodszych, jak  i starszych  w dwóch szkołach:  Hazelwood Integrated school i Garr's Glen Primary scchool, dzielenia się uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi sposobu organizacji zajęć lekcyjnych, oceniania uczniów, zajęć pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych. Podczas spotkania dokonano ewaluacji dotychczasowych zadań projektowych i na ich podstawie sformułowano wnioski do dalszej pracy. Szczegółowo omówiono kolejne działania, sposoby ich realizacji, formy dokumentowania i ewaluacji, a także  metody popularyzowania projektu. Odbyła się lekcja muzealna w Titanic Muzeum w Belfaście oraz zrealizowano projektowe zadanie o charakterze badawczym podczas wycieczki krajoznawczej szlakiem północnego wybrzeża Irlandii Północnej.
    Wyjazd ten był czasem owocnej pracy, która dostarczyła uczestnikom wiele wiedzy, wyposażyła w nowe umiejętności a także zainspirowała do dalszej pracy z uczniami.

Agnieszka Szyszka

 

 

Szkolenia w ramach projektu - obejrzyj skrót

 

https://youtu.be/LIhRd2dMk00

 

https://youtu.be/aEP2OmFBIQI

 

https://youtu.be/xIHPrBeGW_I